Gizlilik Sözleşmesi | Apollo IoT

Gizlilik Sözleşmesi

Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu metin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu metin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi (Şirket/Firma) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

APOLLO IOT veya MÜŞTERİ’nin işçileri, acentaları, ÇÖZÜM ORTAKLARI ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları, ÇÖZÜM ORTAKLARI ya da çalışanlarına açıklanan her türlü fikir, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, taraflardan herhangi birinin diğerine verdiği tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri, nihai müşteri bilgileri ve konuşma bilgileri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edilir.

MÜŞTERİ tarafından Apollo verilerinin ve tahminlerinin 3. Kişiler ile paylaşılması gizli bilginin ihlali sayılacaktır.
 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Depolanacağı, İşleneceği ve Kimlerle Paylaşılacağı

Toplanan kişisel verileriniz; Firmanın hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Firmanın ve faaliyetlerinin tanıtılması, Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,

Firma çalışanları ile ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesinin sağlanması

Firma çalışanları ve ziyaretçilerin kimlik, adres, yaş, cinsiyet, fotoğraf, adres, özgeçmiş, diploma, yeterlilik belgesi, sertifika, ev-iş-cep telefon numarası, bir yakınının iletişim bilgisi gibi bilgi ve belgelerin insan kaynakları, personel ve güvenlik birimleri tarafından talep edilerek arşivlenmesi,

Paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurulması, iş/toplantı/izin planlaması ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Verileri, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,

Firmanın politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

Personel kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli idari işlemlerin yapılması,

Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, İnternet sitesini ve diğer iletişim kanallarının kullanılması,

Firmada staj yapan kişilerin haklarının korunması ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması,

Kurum güvenliğinin sağlanması, personel çalışma ve disiplin kurallarının işletilmesi amacıyla şirketin ortak kullanım ve çalışma alanlarının güvenlik kamerası ile izlenilmesi, şirkete giriş çıkışlarda parmak izi, retina okuma ya da kartlı giriş sisteminin uygulanmasına olanak sağlayacak kişisel verilerin temin edilmesi ve kayıt altına alınması, firma tarafından tedarik edilen araç ve iş makinalarının GPS sistemiyle konumlarının takip edilmesi,

Firmayla hukuki ve ticari ilişki içinde olan üçüncü kişilerle iletişim bilgilerinin paylaşılması, iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

İş süreçlerinin yürütülmesi ve Apollo IoT  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ,bu çerçevede;

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.

Apollo IoT insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, bu çerçevede;

Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,

Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,

Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Ücret yönetimi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

Personel temin süreçlerinin yönetilmesi, bu kapsamda işe alınacak çalışan adaylarının değerlendirilmesi

Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,

Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

Apollo IoT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, bu çerçevede;

Etkinlik yönetimi, İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi, Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

Apollo IoT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi, bu çerçevede;

Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,

Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,

Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

 

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme Süresi zarfınca ve/veya işbu Sözleşmenin feshi ya da sona ermesi halinde dahi APOLLO IOT 6.3’de belirtilenler hariç, Hizmetlere, MÜŞTERİ’e, MÜŞTERİ’in faaliyetlerine, işbu Sözleşme’nin nitelik ve yerine getirilmesine yönelik, MÜŞTERİ ve Bağlı Ortaklıklarına ait yazılı, sözlü, kaydi veya görsel formatta tüm bilgi, veri ve materyalleri (“Gizli Bilgiler”) gizli tutacak ve MÜŞTERİ ’in önceden yazılı izni olmaksızın, hizmetlere yönelik olan amaçlar haricinde herhangi bir amaç için kullanmayacak, ifşa etmeyecek ve MÜŞTERİ’nin yazılı onayı haricinde herhangi bir kişi, idare, kurum/kuruluş ve/veya üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. APOLLO IOT kendi Gizli Bilgileri’ni korumakta gösterdiği özenin aynısını MÜŞTERİ‘ in Gizli Bilgileri’ni korumakta da göstermeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Şirket tarafından tahmin edilen avantajlı tarifeler en güncel fiyatlandırmalar için geçerli olup ileriye yönelik tavsiye niteliğinde değildir. Yapılan yönlendirme anlık ve geleceğe yönelik yapay zeka tahminlemesi olup bu tahminleme müşteri tarafından verilen veri ile elde edilmektedir. Bu verilerin hatalı, gerçeğe aykırı olması hali ile anlık piyasa değişiklikleri, dağıtım şirketlerinin güncellemeleri, kotaları gibi nedenlerle meydana gelecek değişikliklerden Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi sorumlu değildir.

Tahmin edilen tarife ve terimin Ulusal Fiyat tahminleri, Piyasa Takas Fiyatı ve Yekdem Fiyatlandırmalarının , dağıtım firmasının fiyat değişikliklerinin sabit olmaması ve öngörülememesi sebebi ile meydana gelebilecek farklı faturalandırmalardan Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi sorumlu değildir.  Tavsiye edilen dağıtım firmalarındaki elektrik iletim kesilmeleri, aksamaları, voltaj değişikliklerinden Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi sorumlu değildir:

Apollo’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi, bu çerçevede;

İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

Apollo IoT ve Apollo IoT ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, bu çerçevede;

Hukuk işlerinin takibi

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,

İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.

amaçlarıyla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

a)taraflardan birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler,

b)taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,

c)Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

d)Alan Tarafa, herhangi bir ifşa kısıtlaması getirilmeksizin üçüncü taraflarca verilmiş olan; veya İfşa Eden Tarafça herhangi bir gizlilik hükmüne tabi olmaksızın üçüncü taraflara ifşa edilmiş olan; veya İfşa Eden Tarafça sağlanan Gizli Bilgelere erişimi bulunmaksızın, Alan Tarafın herhangi bir çalışanı tarafından bağımsız olarak geliştirilen; veya İfşa Eden Tarafın usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş bir görevlisi tarafından verilen yazılı onay kapsamında gizli tutulma zorunluluğu ortadan kalkmış olan; bilgiler gizli bilgi tanımına dahil edilmezler.

e) Apollo yazılımının ihtiyaç duyduğu tüketim verileri, sektör bilgisi, sektör ihtiyacından doğan hammadde tüketim bilgisi, tesis metrekare bilgisi, müşteri sayısı, oda sayısı, anlaşmış olduğu tedarikçi firma, elektrik faturasındaki bilgiler, faturalandırma bilgileri APOLLO IOT için gizli bilgi sayılmayacaktır. Bu bilgilerin APOLLO IOT tarafından, ÇÖZÜM ORTAKLARI, işçileri, acentaları, bağlı ortaklıklar, dağıtım firmaları, perakende firmaları, ve diğer müşteriler ile paylaşılması gizli bilginin ihlali sayılmayacak olup, APOLLO’nun idari, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ isminin ÇÖZÜM ORTAĞI ile paylaşılması gizli bilgi sayılmayıp APOLLO’nun idari, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.


Gizli Bilgilerin Mülkiyeti

Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir taraf, diğerinin gizli bilgisinin ticari sırları içerdiğini ve karşı tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez. APOLLO IOT, MÜŞTERİ tarafından platformda yapılan firma bilgileri, sözleşme detayları, bildirim ayarları, kullanıcı adı ve şifre değişimlerinden sorumlu değildir. APOLLO IOT hukuki ve ahlaki değerleri dikkate alarak her türlü tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını kullanıcılara yollayabilir. Yazılımın, veritabanlarının ve dokümantasyonun tüm hakları APOLLO’ya aittir. İş bu sözleşme, MÜŞTERİ’e hiçbir şekilde fikri mülkiyet hakkı vermez.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Firma nezdindeki ticari faaliyetleri sürdürmek, Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, tesis ve binalarımızın iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, hissedarlara Ticaret Sicil Müdürlüğü, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, şirket yetkililerine, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir


Alınması Gereken Önlemler

Eğer taraflardan biri diğerinin gizli bilgisi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına kusurlu ya kusursuz olarak yol açtığından haberdar olursa karşı tarafı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve karşı tarafın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. MÜŞTERİ, web tabanlı Apollo Yazılımı giriş bilgilerini platforma erişim yetkisi olmayan kimseyle paylaşmayacaktır. Apollo yazılımının üretim ve satış hakkı APOLLO.'ya aittir, Türk Ceza Kanunu ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması veya her ne şekil ve surette olursa olsun lisansız olarak kullanılması bu kanunlara göre suç teşkil eder. Bu nedenle yazılım ve web siteleri, herhangi bir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, satılamaz, transfer edilemez; yazılım ve veritabanları tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz; ekran görüntülerinden ve veritabanlarından kısmen dahi olsa veriler başka veritabanlarına aktarılamaz; başka yazılımların, internet sitelerinin, başvuru kaynaklarının ve benzerlerinin geliştirilmesinde kullanılamaz.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, sizlerle iletişime geçilen veya ileride iletişime geçilebilecek kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

“Kişisel veri” kavramı örnek mukabilinden aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

Kişisel bilgi (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, nüfus bilgileri, sosyal güvenlik numarası, resmi ikametgâh bilgileri, aile eş, çocuk bilgileri, ehliyet bilgileri, askerlik durumu, sabıka kaydı, iletişim bilgileri, cep telefon numarası, eğitim bilgilerim, banka Iban bilgileri, Kişisel Referans Bilgileri, Fotoğraf, Hobiler, Kan grubu, kan tahlillerim. vb.)

Özgeçmiş Bilgisi (CV)

Sosyal güvenlik bilgileri,

Engellilik, Rapor, İcra, Nafaka vb. durumları

Parmak izi, (PDKS varsa)

Yüz tarama izni, (PDKS varsa)

Kamera kontrol iznini, (İşyerinde Kamera İzleme Sistemi Varsa)

Daha önceki çalışma bilgileri ve nitelikler v.b.

Performans ve çalışma potansiyeli (performans sonuçları, yetenekler, v.b.)

Personel ile ilgili geribildirim (eğitim geribildirimleri)

İşe giriş, işten ayrılış tarihleri

İşle ilgili eğitim bilgileri ve gelişme planları (tamamlanan eğitimler, v.s.)

Firma bilgileri

Elektrik tüketimi bilgileri

Güncel tarifeleri ve elektrik faturaları

Dağıtım ve perakende firmaları ile yapılan geçmiş sözleşmeleri

Elektrik tesisat numarası

Islak imza ve örnekleri

İmza sirküleri

Rıza metninde belirtilen diğer hususlar


Gizli Bilginin İadesi

Tüm gizli bilgiler taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir sözleşmenin konusunu oluşturur. Bu sözleşme haricindeki imzalanabilecek diğer hizmet sözleşmeleri nedeniyle bu sözleşmenin gizliliği ihlal edilmeyecektir. Taraflardan hiçbiri, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla karşı tarafı referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.

Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası karşı tarafın yazılı izni ile söz konusu bilgilerin açıklanmasıdır.


Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

Kişisel veri sahipleri olarak, Bu haklardan birini kullanmak istediğinizde veya Kanun hakkında ya da kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda herhangi bir sorunuz olduğu takdirde İnsan Kaynakları Bölümü ile irtibata geçmeniz durumunda talebiniz en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(5) ve (6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Firmanın insan kaynakları bölümü ile irtibata geçebileceğiz gibi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi Web Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını “Ege Üniversitesi Teknopark İnci Binası No: 172/67, 201, 35030 Bornova/İzmir’’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle talebinizi şirkete iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


 Apollo IoT Yazılım ve Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi

sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz