Apollo IoT | Enerji İzleme, Tasarruf, Enerji Takip Sistemleri

Apollo Pro Hizmet Sözleşmesi

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme APOLLO IoT YAZILIM VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile MÜŞTERİ arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanan Sipariş Formunun bir parçasıdır.

Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler

Unvan: APOLLO IoT YAZILIM VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Vergi Dairesi: HASAN TAHSİN
Vergi No: 3321322823
Adres: Erzene Mah. Ankara Cad. Ege TeknoPark No:172/67 Bornova/İzmir
Telefon: 0537 569 10 76
Ödeme Bilgisi: Akbank TR54 0004 6007 4688 8000 1857 44
İş bu sözleşmede “APOLLO IoT YAZILIM VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.” APOLLO IoT olarak anılacaktır.

Madde 3. Kullanım Koşulları

3.1. Kullanım Detayları

İşbu sözleşmenin kabulüyle birlikte tarafların bu sözleşmeyle belirlenen yükümlülükleri başlayacaktır. Dağıtım firmalarından kaynaklı gecikmelerden APOLLO IoT sorumlu olmamakla birlikte, bu durum MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

3.2. Faturalama

3.2.1. Faturalama Dönemleri

Apollo hizmeti kullanımınıza bağlı olarak ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri ile ilgili İdari kurum ve kuruluşlar tarafından amir mevzuat hükümleri uyarınca getirilecek maliyetler gibi diğer tüm masraflar, faturaya yansıtılacaktır. Faturalama aylık olarak yapılacak olup, ilk fatura sözleşmenin onaylanmasıyla düzenlenecektir.

3.2.2. Ödeme Yöntemleri

Apollo hizmetini kullanabilmek için bir veya birden fazla Ödeme Yöntemi sunmalısınız. Birincil Ödeme Yönteminizin reddedilmesi veya abonelik ücretinizin ödemesi için artık kullanılamaması durumunda, hesabınızla ilişkilendirilmiş herhangi bir Ödeme Yöntemi üzerinden ücret almamız için bize yetki vermiş sayılırsınız. Böyle bir durumda, tahsil edilmeyen tutarlardan ve gecikme bedelinden ve doğacak çeşitli masraflardan sorumlu olmaya devam edersiniz.

3.2.3. Vade ve Gecikme Faizi

Fatura ödeme vade günü en geç 10 gündür. Gecikme faizi aylık %6 üzerinden hesaplanacaktır. TBK’nın 120. Hükümleri saklıdır. Belirlenen aylık oranın 3098 sy. Kanun’un 2. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranından az olması halinde TC Merkez Bankası oranı uygulanacaktır. MÜŞTERİ tarafından fatura tutarının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, APOLLO IoT, son ödeme tarihinden itibaren asgari 8 (sekiz) gün içerisinde hizmetin sunumunu MÜŞTERİ’yi bilgilendirerek durdurmaya ve sözleşmeyi tek taraflı yazılı bildirimle feshetmeye yetkilidir.

MÜŞTERİ tarafından fatura tutarının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, APOLLO IoT, son ödeme tarihinden itibaren asgari 8 (sekiz) gün içerisinde hizmetin sunumunu MÜŞTERİ yi bilgilendirerek durdurmaya ve sözleşmeyi tek taraflı yazılı bildirimle feshetmeye yetkilidir. APOLLO IoT, sözleşmenin bu şekilde sona ermesi nedeniyle uğramış olduğu doğrudan ve/veya dolaydan zararları ile kar kaybının tazmini hakkını saklı tutar.

Bu sözleşmeyi onaylarken Apollo’nun tanımlanacağı tesisatın bağlı olduğu firmanın yetkilisi olduğunuzu, başkaca üçüncü bir kişinin tessiatın üzerinde ayni ve/veya şahsi hakka sahip olmadığını, firma adına Apollo yazılımı satın almaya dair yetkiniz olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme TARAFLAR’ca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve TARAFLAR’dan herhangi biri tarafından feshedilmediği, sözleşme ve yasal ve idari düzenlemelerdeki sona erme halleri gerçekleşmediği sürece yürürlükte kalır. 

MÜŞTERİ, ödemeye ilişkin yükümlülüklerini adresine yapılan yazılı bildirimden sonra bildirim ile belirtilen süre içerisinde yerine getirmediği takdirde, APOLLO IoT, borcu hukuki yollarla tahsil etme, HİZMETLER`i kısıtlama, durdurma ve işbu SÖZLEŞME`yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Müşterinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle APOLLO IoT ücret iadesi yapmayacaktır.

Madde 4. Diğer Hükümler

Yapılan tahmin farklılıklarından ve tahminler sebebiyle doğan zarardan APOLLO IoT sorumlu değildir.

Savaş, sel baskını, doğal afet, olağanüstü hal, deprem, salgın hastalık, dağıtım firmalarından kaynaklı elektrik kesintileri, veri akışında aksaklık, ulusal ya da bölgesel internet kesintileri gibi vb. sebepler mücbir sebep sayılacak olup bu nedenlerle kaynaklanacak sistemsel gecikme ya da sistemsel sorunlardan dolayı APOLLO IoT sorumlu olmayacaktır.

APOLLO IoT, mücbir sebeplerden kaynaklanan hatalı veya eksik veri gösterilmesinden dolayı sorumlu değildir. Çeşitli sebeplerle sistemi geçici olarak askıya alma, güncellemelerde bulunma haklarını saklı tutar. APOLLO IoT bu ve benzeri sebeplerle programın çalışmamasından sorumlu olmayıp ücret iadesiyle yükümlü değildir.

Kapsadığı bilgilerin, sorgulama ve rapor sonuçlarının doğru ve yayınlandığı tarih itibarı ile güncel olması yönünde gerekli tüm çabalar gösterilmiş olmasına rağmen, yazılım tarafından önerilen, tahmin edilen avantajlı tarifeler en güncel fiyatlandırmalar için geçerli olup ileriye yönelik tavsiye niteliğinde değildir. Yapılan yönlendirme anlık ve geleceğe yönelik yapay zeka tahminlemesi olup bu tahminleme müşteri tarafından verilen veri ile elde edilmektedir. Apollo tahminleri yönünde alınan aksiyonlar sebebiyle MÜŞTERİ’in görebileceği zarardan APOLLO IoT sorumlu tutulamaz. Apollo yazılımı sadece tahmin niteliği taşır, yasal bağlayıcılığı bulunmaz.

APOLLO IoT MÜŞTERİNİN her türlü logo, isim hakkını referans gösterme ve tanıtım amacıyla yazılı, görsel, fiziki ve dijital ortam ve sosyal medya ağları başta olmak her türlü mecrada kullanma hakına bilabedel sahiptir. Müşteri de sözleşmesel ilişki süresince kendi marka ve logosunun referans ve tanırım amacıyla APOLLO IoT tarafından kullanılmasını kabul ettiği, rızasının ve açık muvafakatiin bulunduğunu, söz konuus kullanıma ilişkin olarak APOLLO IoT’den her ne adl altında olursa olsun herhangi bir talebinin bulunmadığını peşinen gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5. Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme Hizmet Alım Sözleşmesi etkili tarihinde başlar ve Hizmet Alım Sözleşmesinde belirtilen süreyle geçerlidir. Sözleşme süresi bitiminde Taraflar yeni sözleşme yılında geçerli olacak fiyat için müzakere edebilirler ve anlaşılması durumunda Ek Protokol yeni fiyat ile imza altına alınır. Müzakere sonucunda herhangi bir anlaşma sağlanamadığı takdirde yeni sözleşme yılına ilişkin sözleşme bedeli aşağıda belirtilen formüle göre kararlaştırılacak ve bu bedel sözleşme yenileme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. MÜŞTERİ’ nin, platform kapsamındaki hizmet grubunun değişmesini talep etmesi halinde APOLLO IoT fiyat değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Taraflardan herhangi biri, sözleşme bitiş tarihinden 30 gün önce şirket imza yetkilisi tarafından yazılı şekilde sözleşmenin yenilenmeyeceği bildirmediği müddetçe sözleşme otomatik olarak İlgili döviz kuru oranında artan yeni fiyatlar ve mevcut müşteri grubu üzerinden yenilenir. Bu durum ve sözleşmenin yenilenmesi sebebiyle uygulanacak sözleşme bedelini MÜŞTERİ’ye yazılı olarak bildilrilecektir. Taraflar, birbirlerine karşı fesih anına kadar tahakkuk etmiş olan edimlerini yerine getirme yükümlülüğünden muaf olmayacaklardır.

Madde 6. Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşme üzerinde yapılacak her türlü değişiklik tarafların mutabakatı ile yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Yazılı veya elektronik ortamda yapılacak bu değişiklikler her iki tarafça imzalanarak bir ek protokolle sözleşmeye eklenir. Taraflar arasında yazılı veya elektronik ortamda yapılan her türlü ek madde, ek anlaşma, tadil, revizyon vb. ayrıca KVKK Gizlilik Sözleşmesi işbu sözleşmenin kesin ve ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak kabul edilecektir.

Madde 7. Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Apollo IoT’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz