KVKK | Apollo IoT

Apollo IoT KVKK Uyarınca Gizlilik Sözleşmesi


 1. Gizli Bilginin Tanımı

  1. Gizli bilgi ifşa eden tarafın kendisi, işçileri, acentaları, ÇÖZÜM ORTAKLARI ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları, ÇÖZÜM ORTAKLARI ya da çalışanlarına açıklanan her türlü fikir, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, taraflardan herhangi birinin diğerine verdiği tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri, nihai müşteri bilgileri ve konuşma bilgileri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edilir.

  2. MÜŞTERİ tarafından Apollo verilerinin ve tahminlerinin üçüncü kişiler ile paylaşılması gizli bilginin ihlali sayılacaktır.


 2. Gizli Bilginin Korunması

  Taraflar bu gizli bilgiyi 3.’de tanımlanan “Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler” hariç; büyük bir gizlilik içinde korumayı, işbu bilgiyi herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

  Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme Süresi zarfınca ve/veya işbu Sözleşmenin feshi ya da sona ermesi halinde dahi Hizmetlere, MÜŞTERİ’e, MÜŞTERİ’in faaliyetlerine, işbu Sözleşme’nin nitelik ve yerine getirilmesine yönelik, MÜŞTERİ ve Bağlı Ortaklıklarına ait yazılı, sözlü, kaydi veya görsel formatta tüm bilgi, veri ve materyalleri (“Gizli Bilgiler”) gizli tutacak ve MÜŞTERİ ’in önceden yazılı izni olmaksızın, hizmetlere yönelik olan amaçlar haricinde herhangi bir amaç için kullanmayacak, ifşa etmeyecek ve MÜŞTERİin yazılı onayı haricinde herhangi bir kişi, idare, kurum/kuruluş ve/veya üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. APOLLO IOT kendi Gizli Bilgileri’ni korumakta gösterdiği özenin aynısını MÜŞTERİ’in Gizli Bilgileri’ni korumakta da göstermeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


 3. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

  1. taraflardan birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen

   bilgiler,

  2. taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, c)Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

   1. Alan Tarafa, herhangi bir ifşa kısıtlaması getirilmeksizin üçüncü taraflarca verilmiş olan; veya İfşa Eden Tarafça herhangi bir gizlilik hükmüne tabi olmaksızın üçüncü taraflara ifşa edilmiş olan; veya İfşa Eden Tarafça sağlanan Gizli Bilgilere erişimi bulunmaksızın, Alan Tarafın herhangi bir çalışanı tarafından bağımsız olarak geliştirilen; veya İfşa Eden Tarafın usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş bir görevlisi

    tarafından verilen yazılı onay kapsamında gizli tutulma zorunluluğu ortadan kalkmış olan; bilgiler gizli bilgi tanımına dahil edilmezler.

   2. Apollo yazılımının ihtiyaç duyduğu tüketim verileri, sektör bilgisi, sektör ihtiyacından doğan hammadde tüketim bilgisi, tesis metrekare bilgisi, müşteri sayısı, oda sayısı, anlaşmış olduğu tedarikçi firma, elektrik faturasındaki bilgiler, faturalandırma bilgileri APOLLO IOT için gizli bilgi sayılmayacaktır. Bu bilgilerin APOLLO IOT tarafından, ÇÖZÜM ORTAKLARI, işçileri, acentaları, bağlı ortaklıklar, dağıtım firmaları, perakende firmaları, ve diğer müşteriler ile paylaşılması gizli bilginin ihlali sayılmayacak olup, APOLLO IOT’un idari, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ isminin ÇÖZÜM ORTAĞI ile paylaşılması gizli bilgi sayılmayıp APOLLO IOT’un idari, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.


 4. Gizli Bilgilerin Mülkiyeti

  Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir taraf, diğerinin gizli bilgisinin ticari sırları içerdiğini ve karşı tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez. APOLLO IOT, MÜŞTERİ tarafından platformda yapılan firma bilgileri, sözleşme detayları, bildirim ayarları, kullanıcı adı ve şifre değişimlerinden sorumlu değildir. APOLLO IOT hukuki ve ahlaki değerleri dikkate alarak her türlü tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını kullanıcılara yollayabilir. Yazılımın, veritabanlarının ve dokümantasyonun tüm hakları APOLLO IOT’a aittir. İş bu sözleşme, MÜŞTERİ’e hiçbir şekilde fikri mülkiyet hakkı vermez. APOLLO IOT, MÜŞTERİ’nin isim ve logolarını her türlü sosyal medya platformu ve web sitesinde referanslar ve müşteriler tanımları altında paylaşma hakkına sahiptir.


 5. Alınması Gereken Önlemler

  Eğer taraflardan biri diğerinin gizli bilgisi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına kusurlu ya kusursuz olarak yol açtığından haberdar olursa karşı tarafı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve karşı tarafın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Mağdur olan taraf gerek kendiliğinden, gerekse karşı tarafın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabilir. Kusurlu olan İfşa eden taraf karşı tarafın bu sebeple maruz kaldığı kesinleşmiş bir yargı kararına dayanan tüm doğrudan zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, web tabanlı Apollo Yazılımı giriş bilgilerini platforma erişim yetkisi olmayan kimseyle paylaşmayacaktır. Apollo yazılımının üretim ve satış hakkı APOLLO IOT' a aittir, Türk Ceza Kanunu ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması veya her ne şekil ve surette olursa olsun lisansız olarak kullanılması bu kanunlara göre suç teşkil eder. Bu nedenle yazılım ve web siteleri, herhangi bir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, satılamaz, transfer edilemez; yazılım ve veritabanları tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz; ekran

  görüntülerinden ve veritabanlarından kısmen dahi olsa veriler başka veritabanlarına aktarılamaz; başka yazılımların, internet sitelerinin, başvuru kaynaklarının ve benzerlerinin geliştirilmesinde kullanılamaz.


 6. Gizli Bilginin İadesi

  Tüm gizli bilgiler taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir sözleşmenin konusunu oluşturur. Bu sözleşme haricindeki imzalanabilecek diğer hizmet sözleşmeleri nedeniyle bu sözleşmenin gizliliği ihlal edilmeyecektir.


 7. İfşaya İzin Verilmesi

  Taraflardan hiçbiri, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla karşı tarafı referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.


 8. Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası karşı tarafın yazılı izni ile söz konusu bilgilerin açıklanmasıdır.

sphere-toptorus-half
Yatırım Maliyeti Olmadan
Optimum Kazanç Elde Edebilirsiniz